Go to the index

K L M N O
kettle Iketile late Ngoratya main bedroom Igumbi labazali nails Inzipho October uOktobha
keys Izitixo later Emva komzuzo make up Imakhaphi neck Intamo of Eke/ yama
kitchen Ekhitshini lawyer Igqwetha a man Indoda next to Olandelayo old Umdala
knee Idolo lecturer Imhlohli mango Imengo night Ebusuku one Inye
knife Ibhoso left Ekunene March uMatshi nine Isithoba one hundred Ikhulu
    leg Umlenze May uMeyi nineteen iShumi elinethoba one hundred and one Ikhulu elinanye
    lemons Ilamuni meat Inyama ninety Ngamashumi alithoba one thousand Iwaka
    letter Incwadi mechanic Umakhenikhi no Hayi one thousand and one Iwaka elinanye
    lettuce Ilethasi microwave Isifudumezi noon Emvakwemini onions Itswele
    library Ithala leencwadi milk Ubisi no one Namnye orange Iorenji
    light Isibane mirror Isipili north Ngentla oranges ii-orenji
    light-switch Iswitshi moisturizer imoyitsheraza nose Impumlo original Eyoqobo
    lightning Umbane Monday uMvulo notes Inotes outside Ngaphandle
    lips Imilebe money Imali November uNovemba oven iOvani
    litchi Ilitshi month Inyanga numbers Ukubala    
    little Incini morning Kusasa nurse umongi    
    lounge Isofa mother Umama nuts Amadongomane    
    lunch Isidlo sasemini mountain Intaba        
        mouse Impuku        
        mouth Umlomo        
        mug Imagi        
        music Umculo        
        musician Umculi