Go to the index

U V W X Y
ugly Imbi vegetables Imifuno wall Udonga winter Ubusika Xhosa Xhosa year Unyaka
uncle Umalume vetanarian Umntu wezilwanyana washing machine Isihlambi mpahla work umsebenzi     yellow uYeli
underwear Impahla yangaphantsi violin Ivayolini watch Iwotshi woman Umfazi     yes Ewe
us Thina     water Amanzi wrist Isihlahla     yoghurt Iyogathi
        water polo Umdlalo wamanzi         you U-
        we Si         you (two or more people) Ni / Si
        weather Imozulu         young Umncinci
        Wednesday uLwesithathu            
        week Iveki            
        west Intshonalanga            
        what Yini            
        when Nini            
        where Phi            
        which Ngeyiphi            
        white Imhlophe            
        why Ngoba            
        wife Nkosikazi            
        wind Umoya            
        window Ifestile